نصب و راه اندازی آکواریوم وقتی تعدادی ماهی را در مخزن کوچکی قرار می دهیم باید شرایط مساعدی برای آنها فراهم سازیم تا از تماشای این محیط مصنوعی لذت ببریم. بدلیل اینکه ماهی باید مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز خودرا از آب آکواریوم تهیه نماید، لذا بطور پیوسته باید از تامین غذا و فراهم […]