تولیدمثل همستر همستر حیوانی غیر اجتماعی است به همین علت در صورت نگهداری دو همستر در یک قفس خواه نر و ماده و یا از یک جنس این امر منجر به درگیری شدید بین آنها شده و عاقبت باعث کشته شدن یکی از دو همستر خواهد شد و این امر در فصل تولید مثل باید […]