گربه های مو بلند در بیشتر افسانه ها و داستان های قدیم درباره گربه، همگی از گربه، به عنوان یک حیوان موکوتاه ذکر کرده اند، در قرن شانزدهم میلادی، اولین گربه های موبلند در اروپا به بازار عرضه شد، معتقدند گربه های موبلند توسط یکی از دانشمندان علوم طبیعی و باستان شناسی به نام Nicholas […]