ماهی خانواده کاراسیده (کاراسیان ماهیان) این خانواده شامل بیش از ۱۱۰۰ گونه می شود. همه ی ماهی  های خانوده کاراسین Characidae دارای بدنی رنگی با رنگ های روشن و درخشان هستند، در این خانواده گونه های گوشتخوار و گیاهخوار نیز با هم وجود دارد. خانواده کاراسیده (کاراسین ها) شامل انواع مختلف گونه های زیر می […]