ماهی لجن خوار (کت فیش) نام های رایج: گربه ماهی، لجن خوار نام علمی: بسته به نوع: Hypostomus plecostomusو Pterygoplichthys multiradiatusو Panaque nigrolineatus خانواده: Loricariidae

ماهی دراگون کت فیش نام عمومی: Dragon نام علمی: Pseudoplatystoma fasciatum نام های دیگر: Barred sorubim – Shovelmouth Catfish