تاریخچه و خصوصیات

منشاء اولیه ی این نژاد ، نواحی کوهستانی سوئیس ، اتریش و فرانسه است، لذا بهترین عملکرد را در نواحی سرد و کوهستانی داشته و در نواحی گرمسیری نیز تولید مناسبی دارد.