کوچک ترین نژادهای خرگوش امریکن فیوزی لوپ (American Fuzzy Lop) وزن این نژاد ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم میباشد. این خرگوش های کوچک صورت بزرگ و مسطحی دارند که شبیه به صورت «سگ بولداگ» می باشد و گوش ها نیز آویزان است. از لحاظ ظاهری شبیه هلند لوپ است و فقط پوشش آن بلند است. این […]