انتخاب خرگوش اکنون که تصمیم گرفته اید خرگوشی را به عنوان حیوان خانگی انتخاب کنید، باید با اطلاعات کافی به انتخاب بپردازید. انتخاب نژاد، جنسیت، سن و یا تعداد خرگوش هایی که میخواهید نگهداری کنید را به دقت خرگوش را از بهترین مکان خریداری کنید.

تاریخچه خرگوش ها اجداد خرگوش ها در نیمکره غربی به وجود آمدند و از آن جا به سمت اروپا و سپس آسیا مهاجرت کردند. فسیل های مربوط به پستانداران جوندهٔ متعلق به اواخر دورهٔ ائوسن و اوایل دورهٔ اولیگوسن در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا کشف شده است. خرگوش های اولیه متعلق به جنسں اور […]