رنگ پرها در نژادهای مختلف کبوتر

رنگ پرها در نژادهای مختلف کبوتر

کبوترها پرنده هایی هستند که از نظر رنگ به انواع زیر تقسیم بندی و نامگذاری می شوند: سفید – زاغ – سبز – گلی – زرد – قهوهای – کاغذی – آینه – شرو- سرو چخماقی -کوهی – سبز کوهی – فولادی – نقرهای – گل افشان هفت رنگ و غیره. نام ها و اصطلاحات زیر باتوجه به رنگ پرهای کبوتر رایج است.

کبوتر پاک

کبوتری است که رنگ پرهایش با آنچه در رنگهای کبوتر بیان شد کاملا تطبیق کند.

کبوتر پشت دار

کبوتری است که فقط پرهای موجود بر روی کت آن رنگی و بقیه پرها سفید است و به نامهای پشت سیاه، پشت قرمز…. وغیره خوانده می شود. در صورتی که یک کت کبوتر رنگی باشد اصطلاحا آن را «یک کتی» نامند.

کبوتر یلنگ

کبوتری سفید رنگ که خالهای سیاه رنگی دارد، هرگاه تعداد پرهای سیاه بیش از سفید باشد، آن را «سیاه پلنگ» نامند.

کبوتر تو دم دار

کبوتری که میان پرهای دمشی یک یا چند پر رنگی دارد.

کبوتر خال قرمز

سفید است و در تنشی پرهای قرزم دارد. در صورتی که تعداد پرهای قرمز بیش از سفید آن را «قلمکار» نامند. خال زرد و خال پیس نیز از انواع دیگر آن است.

کبوتر دم سفید

کبوتری که اندامش رنگین به رنگ های مذکور و تنها دمش سفید است در نام گذاری ابتدا نام رنگ و سپس «دم سفید» اضافه می کنند: زاغ دم سفی، سبز دم سفید …. و غیره.

کبوتر زرین

کبوتری طلایی رنگ و یا همرنگ زر را گویند.

کبوتر سفید

کبوتری است که رنگ پرهایش به طور کامل در تمام تنش سفید است.

کبوتر شاهزاده

سر و گردن و دم و هم چنین از پر هفتم بال به بعد (از جانب بدن) سفید و بقیه پرهایش به رنگ های متداول در رنگ های کبوتر است در نامیدن ابتدا کلمهٔ شاهزاده و سپس نام رنگ کبوتر را آمی آورند. شاهزاده زرد شاهزاده قرمز و غیره. (شاهزاده زرد را «کشگرک» نامند.)

کبوتر طوقی

تمام پرهای بدن سفید است و دور گردن، طوقی رنگین دارد. در نامگذاری ابتدا نام طوقی و سپس نام رنگ کبوتر را می آورند؛ مثل طوقی سیاه، طوقی قرمز، طوقی زرد و غیره.

کبوتر غلط

کبوتری است که رنگ پرها یا دمش با رنگ های کبوتر تطبیق نکند.

کبوتر کله دار

همه پرهای بدن سفید ولی سر تا قسمتی از سینه رنگین است و بر چسب رنگ سر به یکی از نام های کله سیاه کله قرمز کله برنجی و غیره نامیده می شود.

کبوتر گردن برنجی

کبوتری که خال های ریزی در قسنت گردن دارد.

کبوتر لگ دوش

کبوتری که چند خال رنگین روی دوش دارد.

کبوتر نیم طوقی

کبوتری است مثل طوقی با این تفاوت که طوق روی نیمی از گردن آن را گرفته است.

کبوتر هما

کبوتری است که دارای چند لکه زرد و سیاه مخلوط و نا مرتب باشد. استادان فن این نام را به کبوتری نسبت می دهند که سر تا سر دمش سفید نوکش کوتاه و سفید و دارای یک پرکاکلی باشد.

کبوتر یک ریگی (تخته ای)

کبوتری است که از سر تا دم پرهای یک رنگ یا رنگی مخلوط داشته باشد.