بیماری های عفونی مایکوپلاسمایی در کبوترها

بیماری های عفونی مایکوپلاسمایی در کبوترها

هنوز شواهد دقیقی که دلالت بر ایجاد بیماری های عفونی توسط مایکوپلاسماها در کبوتر کند، به دست نیامده، اما در برخی از بیماری های عفونی، عوامل مایکوپلاسمایی یافت شده است. البته در برخی از تحقیقات، گزارش شده است که در بعضی از بیماری های تنفسی، عامل جدا شده بیماری، مایکوپلاسماها بوده است. به هر حال، علایم این بیماری ممکن است با سالمونلوز، نشانگان سرماخوردگی چشم، هرپس ویروس ها، آبله، تریکوموناز و گاهی با آلودگی های انگلی خارجی اشتباه شود. آسپرژیلوز و کمبود ویتامین آ نیز علایم مشابهی در کبوترها ایجاد می کنند.

درمان این عفونت با مصرف کلرتتراسیکلین و اکسی تتراسیکلین و متعاقباً با محلول تایلوزین جواب مناسبی می دهد. مقادیر قابل توصیه از دارو شامل ۰/۵ گرم از محلول یا ۰/۱ تا ۰/۲ گرم از ماده فعال در یک لیتر آب است که به صورت محلول در آب به مدت ۵ روز در اختیار کبوترهای بیمار قرار می گیرد. این درمان برای این پرنده ها باید در مواقع وارد شدن استرس به کبوترها تکرار شود. باید توجه داشت که غالباً بیماری های تنفسی در اثر نقل و انتقال کبوترها از محل نگهداری به بازار فروش یا جاهای دیگر در اثر استرسی که به آن ها وارد می شود، عارض می شود. این بیماری ها ممکن است پس از یک دورهٔ درمان، مجدداً عارض کبوترھای تحت استرس شوند.